Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Phễu hút chân không trong sản xuất thực phẩm

Ngoài yêu cầu cơ tính tốt, phễu hút cao su phải an toàn, không thôi nhiễm hóa chất vào thực phẩm tiếp xúc.
Phễu hút cao su trong ngành thực phẩm
Phễu hút phù hợp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

vtp, v.rubber